MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN NGAY HÔM NAY 🚚   1x786.000₫ 2x1.257.600₫(-20%) 3x1.768.500₫(-25%)🚀

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


1. Chúng tôi là ai?

Trang web này thuộc sở hữu của NETMINERS SL (sau đây gọi là "NETMINERS"), được đăng ký trong Sổ đăng ký Công ty của Madrid: được ghi trong Tập 32350, Folio 17, Trang M582336, với NIF: B-87033577 và có văn phòng đăng ký tại C / Ferraz 28, 2 izda 28008 Madrid

2. Thông tin và sự đồng ý

Bằng cách chấp nhận Chính sách Bảo mật này, người dùng (sau đây gọi là "Người dùng" hoặc "Người dùng") được thông báo và đồng ý miễn phí, được thông báo, cụ thể và rõ ràng để dữ liệu cá nhân được cung cấp thông qua trang web tại URL [https: // www. active-sunglasses.com/] (sau đây gọi là "trang web") được NETMINERS xử lý cũng như dữ liệu thu được từ điều hướng và các thông tin khác có thể hỗ trợ trong tương lai.

Người dùng phải đọc kỹ Chính sách bảo mật này, đã được soạn thảo một cách rõ ràng và đơn giản, để dễ hiểu, người dùng có thể xác định một cách tự do và tự nguyện xem có cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho NETMINERS hay không.

3. Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu

Dữ liệu được yêu cầu trong các biểu mẫu của Web nói chung là bắt buộc (ngoại trừ trường bắt buộc được chỉ định khác) để đáp ứng các mục đích mà chúng đang được thu thập.

Do đó, nếu chúng không được cung cấp hoặc không được cung cấp, chúng có thể không được giải quyết đúng cách giống nhau, mặc dù bạn có thể tự do xem nội dung của Trang web.

4. NETMINERS xử lý người dùng dữ liệu nhằm mục đích gì?

Dữ liệu cá nhân được cung cấp qua Trang Web sẽ được NETMINERS xử lý theo các mục đích sau:

1. Dữ liệu được cung cấp để chính thức hóa giao dịch mua:

Quản lý, xử lý, gửi và theo dõi mua hàng.

Liên hệ với người dùng để hoàn tất đơn đặt hàng của bạn nếu bạn đã lưu giỏ hàng hoặc các sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng của mình mà không hoàn tất quá trình thanh toán.

Thực hiện các cuộc khảo sát về chất lượng và sự hài lòng.

Gửi do người dùng tùy chỉnh trên các sản phẩm và dịch vụ của NETMINERS bằng phương tiện điện tử và / hoặc thông thường, trừ khi người dùng đánh dấu mục đích trên hộp Trang web truyền thông kinh doanh.

Người dùng gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường của các công ty khác mà NETMINERS cộng tác, nếu người dùng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp.

Phát triển hồ sơ doanh nghiệp, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ, nếu người dùng cho phép được bật bằng cách chọn hộp có hiệu lực đó.

Thực hiện phân tích việc sử dụng trang Web và kiểm tra các sở thích và hành vi của người dùng để cải thiện giao tiếp với người dùng của Trang web.

2. dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hết hàng:

Thông báo cho người dùng về sự sẵn có của các sản phẩm mà họ quan tâm và họ đã hết hàng.

Người dùng gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và / hoặc các sản phẩm và dịch vụ thông thường của NETMINERS và các công ty khác mà NETMINERS cộng tác, nếu người dùng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp.

Phát triển hồ sơ doanh nghiệp, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ, nếu người dùng cho phép được bật bằng cách chọn hộp có hiệu lực đó.

Thực hiện phân tích việc sử dụng trang Web và kiểm tra các sở thích và hành vi của người dùng để cải thiện giao tiếp với người dùng của Trang web.

3. dữ liệu được cung cấp thông qua các biểu mẫu liên hệ:

Quản lý, xử lý và phản hồi các yêu cầu, yêu cầu, sự cố và truy vấn của người dùng.

Người dùng gửi thông tin liên lạc thương mại bằng phương tiện điện tử và / hoặc thông thường, trên các sản phẩm và dịch vụ của NETMINERS và các công ty khác mà NETMINERS cộng tác, nếu người dùng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp.

Phát triển hồ sơ doanh nghiệp, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ, nếu người dùng cho phép được bật bằng cách chọn hộp có hiệu lực đó.

Thực hiện phân tích việc sử dụng trang Web và kiểm tra các sở thích và hành vi của người dùng để cải thiện giao tiếp với người dùng của Trang web.

4. Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hợp tác:

Quản lý mối quan hệ với các đối tác hoặc những người có ảnh hưởng.

Người dùng gửi thông tin liên lạc thương mại bằng phương tiện điện tử và / hoặc thông thường, trên các sản phẩm và dịch vụ của NETMINERS và các công ty khác mà NETMINERS cộng tác, nếu người dùng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp.

Phát triển hồ sơ doanh nghiệp, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ, nếu người dùng cho phép được bật bằng cách chọn hộp có hiệu lực đó.

Thực hiện phân tích việc sử dụng trang Web và kiểm tra các sở thích và hành vi của người dùng để cải thiện giao tiếp với người dùng của Trang web.

5. dữ liệu được cung cấp để gửi Bản tin:

Quản lý đăng ký của bạn và / hoặc mức độ thấp của Bản tin.

Người dùng gửi thông tin liên lạc thương mại bằng phương tiện điện tử và / hoặc thông thường, trên các sản phẩm và dịch vụ của NETMINERS và các công ty khác mà NETMINERS cộng tác, nếu người dùng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp.

Phát triển hồ sơ doanh nghiệp, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụvì lợi ích của họ, nếu người dùng cho phép được kích hoạt bằng cách chọn hộp có hiệu lực.

Thực hiện phân tích việc sử dụng trang Web và kiểm tra các sở thích và hành vi của người dùng để cải thiện giao tiếp với người dùng của Trang web.

6. Dữ liệu được cung cấp để nhận chiết khấu hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi:

Quản lý và thực hiện quảng bá, phát triển và quản lý nó.

Người dùng gửi thông tin liên lạc thương mại bằng phương tiện điện tử và / hoặc thông thường, trên các sản phẩm và dịch vụ của NETMINERS và các công ty khác mà NETMINERS cộng tác, nếu người dùng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp.

Phát triển hồ sơ doanh nghiệp, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ, nếu người dùng cho phép được bật bằng cách chọn hộp có hiệu lực đó.

Thực hiện phân tích việc sử dụng trang Web và kiểm tra các sở thích và hành vi của người dùng để cải thiện giao tiếp với người dùng của Trang web.

5. Điều gì sẽ thử NETMINERS Dữ liệu người dùng?

NETMINERS giải quyết các danh mục dữ liệu sau Người dùng:

1.Để chính thức hóa việc mua hàng:

Dữ liệu nhận dạng: Tên và ID.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư.

Dữ liệu giao dịch của hàng hóa và dịch vụ trong NETMINERS: Các sản phẩm và dịch vụ có được hoặc thể hiện sự quan tâm của người dùng.

dữ liệu kinh tế và tài chính: thẻ tín dụng.

Dữ liệu điều hướng.

2.Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hết hàng:

Dữ liệu nhận dạng: Tên và họ.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ email.

Dữ liệu giao dịch của hàng hóa và dịch vụ trong NETMINERS: Các sản phẩm và dịch vụ mà người dùng thể hiện sự quan tâm.

Dữ liệu điều hướng.

3. dữ liệu được cung cấp thông qua các biểu mẫu liên hệ:

Dữ liệu nhận dạng: Tên và họ.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư.

Dữ liệu khác Dữ liệu do Người dùng tự cung cấp trong các trường mở của biểu mẫu được cung cấp trên Trang web.

Dữ liệu điều hướng.

4. Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hợp tác:

Dữ liệu nhận dạng: Tên và họ.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư.

Dữ liệu điều hướng.

5. dữ liệu được cung cấp để gửi Bản tin:

Dữ liệu nhận dạng: Tên và họ.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ email.

Dữ liệu điều hướng.

6. Dữ liệu được cung cấp để nhận chiết khấu hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi:

Dữ liệu nhận dạng: Tên và họ.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư.

Dữ liệu giao dịch của hàng hóa và dịch vụ trong NETMINERS: Các sản phẩm và dịch vụ có được hoặc thể hiện sự quan tâm của người dùng.

Dữ liệu điều hướng.

Trong trường hợp Người dùng cung cấp dữ liệu của bên thứ ba thể hiện sự đồng ý của họ và cam kết chuyển cho bạn thông tin có trong Chính sách bảo mật NETMINERS miễn trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về vấn đề này. Tuy nhiên, NETMINERS có thể thực hiện kiểm tra định kỳ để xác minh thực tế này bằng cách áp dụng các biện pháp áp dụng trách nhiệm giải trình phù hợp với các quy tắc bảo vệ dữ liệu.

6. NETMINERS xử lý dữ liệu người dùng hợp pháp là gì?

Hợp pháp hóa việc xử lý dữ liệu cá nhân, như sau:

1. Dữ liệu được cung cấp để chính thức hóa giao dịch mua:

Thực hiện hợp đồng, Để quản lý, xử lý, gửi, theo dõi mua hàng và liên hệ với người dùng để hoàn tất đơn đặt hàng nếu bạn đã lưu giỏ hàng hoặc sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng của mình mà không hoàn tất quá trình thanh toán.

lợi ích hợp pháp, Để thực hiện các cuộc khảo sát về chất lượng và sự hài lòng và, để gửi thông tin liên lạc thương mại được cá nhân hóa bằng phương tiện điện tử và / hoặc thông thường, trên các sản phẩm và dịch vụ của NETMINERS.

Đồng ý, Để gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường, về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, NETMINERS hoặc các đối tác kinh doanh khác.

Đồng ý, Để phát triển một hồ sơ thương mại, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ.

2.Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hết hàng:

Đồng ý, Để thông báo cho người dùng về sự sẵn có của các sản phẩm mà họ quan tâm và họ đã hết hàng.

Đồng ý, Để gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường, về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, NETMINERS hoặc các đối tác kinh doanh khác.

Đồng ý, Để phát triển một hồ sơ thương mại, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ.

3. dữ liệu được cung cấp thông qua các biểu mẫu liên hệ:

Đồng ý, Để quản lý, xử lý và phản hồi các yêu cầu, yêu cầu, sự cố và truy vấn của người dùng.

Đồng ý, Để gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường, về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, NETMINERS hoặc các đối tác kinh doanh khác.

Đồng ý, Để phát triển một hồ sơ thương mại, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ.

4. Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hợp tác:

Thực hiện hợp đồng, Quản lý mối quan hệ với các đối tác hoặc những người có ảnh hưởng.

Đồng ý, Đối với việc gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường, về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, NETMINERS hoặc các đối tác kinh doanh khác.

Đồng ý, Để phát triển một hồ sơ thương mại, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ.

5. dữ liệu được cung cấp để gửi Bản tin:

Đồng ý, Để quản lý đăng ký và / hoặc tầng của Bản tin, được thực hiện thông qua kênh được cung cấp trên Trang web.

Đồng ý, Để gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường, về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, NETMINERS hoặc các đối tác kinh doanh khác.

Đồng ý, Để phát triển một hồ sơ thương mại, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ.

6. Dữ liệu được cung cấp để nhận chiết khấu hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi:

Đồng ý, Để quản lý việc khuyến mãi và thực hiện giảm giá hoặc khuyến mại.

Đồng ý, Để gửi thông tin liên lạc thương mại bằng các phương tiện điện tử và thông thường, về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, NETMINERS hoặc các đối tác kinh doanh khác.

Đồng ý, Để phát triển một hồ sơ thương mại, sử dụng các nguồn của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của họ.

Các đồng ý có được cho các mục đích đã đề cập là độc lập nên người dùng chỉ có thể thu hồi một đồng ý mà không ảnh hưởng đến những người khác.

Để thu hồi sự đồng ý đó, Người dùng có thể liên hệ với NETMINERS thông qua info@active-sunglasses.com

7. Người nhận nào Dữ liệu người dùng sẽ được chia sẻ?

Dữ liệu người dùng có thể được giao tiếp với:

Các cơ quan hành chính nhà nước trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Các công ty thông thường có liên quan đến lĩnh vực tiếp thị hoặc thuộc Adigital, viễn thông, tài chính, giải trí, hàng tiêu dùng, ô tô, năng lượng và nước, các tổ chức phi chính phủ, đồ trang sức và đá quý, để đề cập đến người dùng truyền thông thương mại, phương tiện điện tử và liên quan đến những các lĩnh vực, với điều kiện là người dùng được ủy quyền bằng cách chọn hộp thích hợp.

8. Truyền dữ liệu quốc tế

Người dùng được thông báo rằng NETMINERS đã ký hợp đồng với các dịch vụ của Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, MailChimp, Atlassian, Amazon Web Services và Slack, có máy chủ được lưu trữ tại Hoa Kỳ, liên quan đến việc chuyển dữ liệu quốc tế. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu quốc tế được quy định hóa vì các thực thể nói trên được gắn với Protocol Privacy Shield.

9. Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu người dùng sẽ được lưu giữ trong các khoảng thời gian sau:

1. Dữ liệu được cung cấp để chính thức hóa giao dịch mua:

Dữ liệu được cung cấp để quản lý, xử lý, gửi và theo dõi các giao dịch mua đã thực hiện sẽ được lưu giữ trong suốt mối quan hệ hợp đồng và sau khi hoàn thành, trong khoảng thời gian giới hạn của các hành động pháp lý có thể phát sinh từ đó.

Dữ liệu được sử dụng để liên hệ với người dùng để hoàn tất đơn đặt hàng của bạn nếu bạn đã lưu giỏ hàng hoặc các sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng mà không hoàn tất quá trình thanh toán sẽ được lưu giữ trong 180 ngày.

Dữ liệu liên quan đến các cuộc khảo sát về sự hài lòng và chất lượng sẽ được lưu giữ trong năm (5) năm.

2. Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức Hết hàng, Chúng sẽ được xử lý cho đến khi thông tin liên lạc của người dùng giới thiệu, cho biết rằng sản phẩm còn trong kho và nếu không có trong kho, trong sáu (6) tháng.

3. Dữ liệu được cung cấp thông qua các biểu mẫu liên hệ, Chúng sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để xử lý và trả lời yêu cầu của bạn và sau khi hoàn thành nó trong thời gian giới hạn đối với hành động pháp lý phát sinh từ ứng dụng.

4. Dữ liệu được cung cấp thông qua các hình thức hợp tác, Chúng sẽ được lưu giữ trong mối quan hệ hợp đồng và sau khi hoàn thành, trong khoảng thời gian giới hạn của các hành động pháp lý có thể phát sinh từ đó.

5. Dữ liệu được cung cấp để gửi Bản tin, Chúng sẽ được giữ lại miễn là người dùng không thu hồi sự đồng ý cho mục đích này.

6.Dữ liệu được cung cấp để nhận chiết khấu hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi, Chúng sẽ được giữ lại cho đến khi kết thúc chương trình khuyến mãi và sau khi hoàn thành, trong khoảng thời gian giới hạn của các hành động pháp lý có thể phát sinh từ đó.

7. Dữ liệu được sử dụng để gửi thông tin liên lạc thương mại, Chúng sẽ được xử lý cho đến khi người dùng phản đối hoặc hủy bỏ sự đồng ý của họ.

Dữ liệu được sử dụng để thực hiện việc lập hồ sơ Họ sử dụng các nguồn của bên thứ ba, trong mọi trường hợp sẽ không bao gồm khoảng thời gian hơn ba (3) năm.

10. truyền thông thương mại và quảng cáo

Một trong những mục đích mà NETMINERS xử lý thông tin cá nhân do người dùng cung cấp là để giới thiệu cho họ các giao tiếp thương mại với thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại, ưu đãi, sự kiện hoặc tin tức có liên quan đến người dùng.

Nếu người dùng muốn ngừng nhận các thông tin liên lạc thương mại hoặc quảng cáo bởi NETMINERS, bạn có thể yêu cầu hủy dịch vụ bằng cách gửi email đến địa chỉ email sau: info@active-sunglasses.com

11. Trách nhiệm của người dùng

Người dùng:

Đảm bảo hơn mười sáu (16) năm và NETMINERS dữ liệu được cung cấp là trung thực, chính xác, đầy đủ và cập nhật. Vì mục đích này, người dùng chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả dữ liệu được cung cấp và cập nhật thuận tiện thông tin được cung cấp theo cách đáp ứng với tình hình thực tế.

Nó đảm bảo rằng nó đã thông báo cho các bên thứ ba, những người cung cấp dữ liệu của họ, nếu có, về các khía cạnh có trongtài liệu. Nó cũng đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép của họ để cung cấp dữ liệu của họ cho NETMINERS cho các mục đích cụ thể.

Anh ta sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào được cung cấp qua Trang Web và những thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra cho NETMINERS hoặc các bên thứ ba.

12. Thực hiện quyền

Người dùng có thể gửi thư tới NETMINERS, tới địa chỉ được nêu trong tiêu đề của Chính sách này, hoặc qua email tới địa chỉ info@active-sunglasses.com, kèm theo bản sao chứng minh thư của bạn bất kỳ lúc nào và vào thời gian rảnh rỗi để:

Thu hồi các đồng ý đã được cấp.

Nhận xác nhận về việc họ có đang thử NETMINERS dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng hay không.

Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.

Chỉnh sửa dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.

Yêu cầu xóa dữ liệu của họ khi, trong số các lý do khác, dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập.

NETMINERS nhận được giới hạn của việc xử lý dữ liệu khi một số điều kiện được đáp ứng theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu.

Yêu cầu tính khả chuyển của dữ liệu do người dùng cung cấp trong các trường hợp được quy định trong luật.

Đưa ra khiếu nại về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trước Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha tại địa chỉ C / Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, nơi người có liên quan cho rằng NETMINERS đã vi phạm các quyền được pháp luật hiện hành công nhận về bảo vệ dữ liệu.

13.- Bảo mật

NETMINERS luôn xử lý người dùng dữ liệu trong sự bảo mật nghiêm ngặt và giữ nghĩa vụ bí mật bắt buộc đối với dữ liệu đó theo các điều khoản của quy định hiện hành, áp dụng tất cả các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn dữ liệu và ngăn chặn giả mạo, mất mát hoặc trái phép quyền truy cập, dựa trên trạng thái công nghệ, bản chất của dữ liệu được lưu trữ và rủi ro mà chúng phải chịu.

14.- Những thay đổi

NETMINERS có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật của mình tại thời điểm mà nó cho là thích hợp, trong trường hợp đó người dùng sẽ được thông báo. Vì lý do này, vui lòng thường xuyên kiểm tra tuyên bố bảo mật này để đọc phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật NETMINERS.

15.- Chấp nhận và đồng ý

Người dùng thừa nhận đã được thông báo về các điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân, chấp nhận và đồng ý với việc xử lý dữ liệu đó bởi NETMINERS, theo cách thức và mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.
VOLVER ARRIBA