MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN NGAY HÔM NAY 🚚   1x786.000₫ 2x1.257.600₫(-20%) 3x1.768.500₫(-25%)🚀

THÔNG BÁO PHÁP LÝ


Thông báo Pháp lý này quy định việc truy cập, điều hướng và sử dụng trang web http://en.active-sunglasses.com (sau đây gọi là Trang web).

Các điều kiện được thiết lập trong Thông báo Pháp lý này được áp dụng bổ sung trong trường hợp công ty thiết lập các điều kiện cụ thể để sử dụng và / hoặc ký hợp đồng các dịch vụ cụ thể.

1.- QUYỀN THÔNG TIN

Để tuân theo nghĩa vụ thông tin có trong điều 10 của Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, Dịch vụ của Hiệp hội Thông tin và Thương mại Điện tử, chúng tôi thông báo cho bạn rằng Trang web thuộc sở hữu của NETMINERS S.L. (sau đây gọi là "NETMINERS"), đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại của Madrid: được đăng ký trong Tập 32350, Folio 17, Trang M582336, với NIF: B-87033577 và có văn phòng đăng ký tại C / Ferraz 28, 2 trái 28008 Madrid

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ sau.

2.- NGƯỜI DÙNG

Việc truy cập và / hoặc sử dụng Trang web cung cấp cho bạn trạng thái Người dùng và chấp nhận từ việc truy cập và / hoặc sử dụng Thông báo pháp lý này.

3.- SỬ DỤNG TRANG WEB

Trang web có thể cung cấp quyền truy cập vào vô số văn bản, đồ họa, bản vẽ, thiết kế, mã, phần mềm, ảnh, nhạc, video, âm thanh, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, biểu thức và thông tin (sau đây gọi là "Nội dung") thuộc về công ty. hoặc cho các bên thứ ba mà Người dùng có thể có quyền truy cập.

Người dùng chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web. Trách nhiệm này áp dụng cho cơ quan đăng ký, trong trường hợp của mình, là cần thiết để truy cập Nội dung hoặc các dịch vụ do Trang web cung cấp.

Người dùng đồng ý sử dụng một cách thích hợp Nội dung và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web và với tính chất truyền bá nhưng không hạn chế, không sử dụng chúng để (i) tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc trái với thiện chí và trật tự công cộng; (ii) gây thiệt hại cho hệ thống vật lý và logic của chủ sở hữu Trang web, nhà cung cấp hoặc bên thứ ba, (iii) đưa hoặc phát tán vi rút máy tính mạng hoặc bất kỳ hệ thống vật lý hoặc logic nào khác có khả năng gây ra thiệt hại đã đề cập trước đó .

4.- SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung của trang web này và thiết kế đồ họa của nó là tài sản độc quyền của Netminers S.L. và đó là quyền sở hữu độc quyền của người sử dụng.

Vì lý do này và dựa trên các quy định của Nghị định lập pháp Hoàng gia 1/1996, ngày 12 tháng 4, phê duyệt Văn bản sửa đổi của Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như Luật 17/2001, ngày 7 tháng 12, về Nhãn hiệu và luật bổ sung trong các vấn đề về sở hữu trí tuệ và công nghiệp, sao chép, truyền tải, chuyển thể, dịch thuật, phân phối, truyền thông công khai, bao gồm cả phương pháp cung cấp hoặc bất kỳ hoạt động khai thác và / hoặc sửa đổi nào khác, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép rõ ràng trước của Netminers SL về bất kỳ nội dung có trong trang web.

NETMINERS không cấp phép hoặc cho phép sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đối với các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp của mình hoặc trên bất kỳ tài sản hoặc quyền nào khác liên quan đến trang Web, các dịch vụ hoặc nội dung của chúng.

Tính hợp pháp của các quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp tương ứng với nội dung do người dùng đóng góp là trách nhiệm độc quyền của họ, mà người dùng sẽ coi NETMINERS không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba bắt nguồn từ việc sử dụng bất hợp pháp nội dung trên Trang web. .

Tương tự như vậy, người dùng, bằng bất kỳ cách nào khi cung cấp nội dung (ảnh, hình ảnh) trên trang web này, cung cấp miễn phí cho NETMINERS, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp và bất kỳ quyền nào khác mà người dùng có thể có đối với các nội dung đã nêu.

Các quyền đó bao gồm quyền sao chép, đại diện, phổ biến, chuyển đổi, phân phối và truyền thông công khai tất cả hoặc một phần nội dung, bằng bất kỳ thủ tục nào và ở tất cả các định dạng hoặc phương tiện.

5. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO ĐẢM

NETMINERS tuyên bố rằng họ đã áp dụng các biện pháp cần thiết, trong khả năng của mình và tình trạng công nghệ, cho phép trang web của mình hoạt động bình thường cũng như không có vi rút và các thành phần có hại. Tuy nhiên, NETMINERS không thể chịu trách nhiệm về: (a) tính liên tục và tính khả dụng của nội dung và dịch vụ; (b) không có sai sót trong các nội dung đã nêu hoặc việc sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết nào có thể xảy ra; (c) không có vi rút và / hoặc các thành phần có hại khác; (d) những thiệt hại hoặc mất mát do bất kỳ người nào vi phạm hệ thống bảo mật NETMINERS gây ra.

NETMINERS có thể đình chỉ tạm thời và không cần thông báo trước, khả năng truy cập vào trang Web do hoạt động bảo trì, sửa chữa, cập nhật hoặc cải tiến. Tuy nhiên, bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép, NETMINERS sẽ thông báo trước cho Người dùng ngày dự kiến tạm ngừng dịch vụ.

NETMINERS không chịu trách nhiệm về các liên kết đến các trang web khác được tìm thấy trên Trang web và có thể đưa Người dùng đến các trang web khác mà NETMINERS không có quyền kiểm soát, để Người dùng truy cập theo trách nhiệm duy nhất của mình vào nội dung và các điều kiện của bạn sẽ chi phối chúng.

NETMINERS không chịu trách nhiệm về việc người dùng có thể sử dụng Nội dung và các dịch vụ có trong Trang web. Do đó, NETMINERS không đảm bảo rằng việc sử dụng mà người dùng có thể thực hiện đối với các nội dung và dịch vụ có thể được đưa vào trang web, tuân thủ Thông báo pháp lý này hoặc họ làm như vậy một cách siêng năng.

6.- THỜI HẠN VÀ SỬA ĐỔI

Các điều kiện của Thông báo pháp lý này sẽ có hiệu lực cho đến khi chúng được sửa đổi, NETMINERS có thể thực hiện những thay đổi này sẽ được thông báo cho Người dùng.

NETMINERS có thể xóa, thêm hoặc thay đổi cả nội dung và các dịch vụ mà nó cung cấp, cũng như cách chúng xuất hiện hoặc trình bày. Các điều kiện được công bố tại thời điểm người dùng truy cập trang web NETMINERS được hiểu là hợp lệ.

Việc truy cập và / hoặc sử dụng trang Web sẽ được hiểu là sự chấp nhận của người sử dụng đối với các điều kiện của Thông báo pháp lý này và, nếu thích hợp, các thay đổi được thực hiện
VOLVER ARRIBA